TEAM BUILDING LAI PHÚ BEVERAGE 2019

TEAM BUILDING LAI PHÚ 

RA QUÂN THẦN TỐC - CHUNG SỨC THÀNH CÔNG